ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1913

Από το ημερολόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933)

  Μπάρκας και Τσακαλώτος στην Πρέβεζα στις 10 Ιουλίου 2012. Διαβάστε. — CINENEWS: Τι παίζει ο δημοτικός κινηματογράφος «Κυανή Ακτή».

Συνεχίζουμε και σήμερα, όπως και κάθε Τετάρτη, τη δημοσίευση αποσπασμάτων (εγγραφών) από το ανά χείρας μας χειρόγραφο ημερολόγιο του δημάρχου της πόλης μας Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933).  Η δημοσίευση των αποσπασμάτων από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ. εντάσσεται εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης “Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα – Λούρος – Ζάλογγο” στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετίας από την απελευθέρωση της Πρέβεζας. (Στη φωτογραφία εικονίζεται ο αναφερόμενος πιο κάτω ως εθελοντής , γιός του Ι.Μ.Ρ., Μιχάλης, ένας πρεβεζάνος πατριώτης που έχασε τη ζωή του στην Παργινόσκαλα).

25 Ιουνίου 1913 – Ημέρα Τρίτη
Η Σεβαστή Κυβέρνησις απέστειλεν έγραφον εις την Ιεράν Μητρόπολιν παρακαλούσα ίνα συστήσει εις τους Χριστιανούς όπως καταταχθώσιν εθελονταί εις τον Ελληνικόν Στρατόν. Ο Μητροπολίτης αμέσως εκάλεσεν τους προκρίτους της πόλεως και τοις συνέστησεν πατρικώς να είπωσιν εις τα παιδιά των να προσέλθωσιν και όλοι εν μια φωνή εδέχθησαν την πρότασιν του αρχιερέως. Εξελθόντες της Ιεράς Μητροπόλεως άρχισαν τας ενεργείας και άρχισαν αι εγγραφαί των εθελοντών.
30 Ιουνίου 1913 – Ημέρα Κυριακή
Εν τω ναώ του αγίου Χαραλάμπους εγένετο επιβλητικώτατον αρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ αιωνίας μνήμης του εν τω ιερώ αγώνι πεσόντος εις Μακεδονίαν, Κιλκίς Λαχανά, αοιδίμου Αναστασίου Γιώτη λοχαγού. Μετά το πέρας της θείας μυσταγωγίας εξεφώνησε λόγον ο Αρχιμανδρίτης Μπουραζάνης. Κατόπιν ωμίλησεν κάποιος αξιωματικός, όστις κατέθηκεν και στέφανον εκ μέρους των αξιωματικών. Εν τω μνημοσύνω παρήσαν αι πολιτικαί και στρατιωτικαί αρχαί και μετά το πέρας μετέβησαν όλοι εν σώματι εις την οικίαν του κυρ. Γ. Περδικάρη όπου διαμένει η μητέρα του πεσόντος ενδόξως και την συνελυπήθησαν.
[Βλέπε σημείωση για την πινακίδα]
 
1η Ιουλίου 1913 – Ημέρα Δευτέρα
Σήμερον απεφασίσθη να αναχωρήσουν οι εθελονταί στρατιώται ανερχόμενοι εις 208. Από πρωίας λοιπόν άρχισαν να συνενούνται και περί την 9ην πρωινήν ώραν συνήλθον πάντες εις την Ιεράν Μητρόπολιν. Εκείθεν συνήχθη άπαν το πλήθος του λαού. Προσήλθεν και ο Διοικητής Θωμάς Βελλιανίτης καθώς και αι πολιτικαί αρχαί. Πρώτος ωμίλησεν ο Διοικητής εξάρας την μεγάλην σημασίαν της παρούσης ημέρας οπού ηξιώθημεν να αποστείλωμεν στρατιώτας. Ετελείωσεν τον λόγον του με τας ωραίας φράσεις ότι, όπως σήμερον σας στέλλομεν με χαράν και παρατάξεις, ούτω πάλιν θα σας δεχθώμεν όταν επιστρέψητε. Κατόπιν ωμίλησεν ο Μητροπολίτης και παρέδωκεν την σημαίαν. Κατόπιν εξεκίνησεν η πομπή διαμέσου της αγοράς. Τους παρελάσαντες έξω του Διοικητηρίου, παρηκολούθησαν ο Μητροπολίτης και ο Διοικητής. Το πλήθος, τραγουδώντες, ζητωκραυγάζοντες και πυροβουλούντες, εφθάσαμεν εις την Μεσαίαν Πόρταν, εις το καφενείον Σπύρου Τζούτζουρα. Εκεί εσταματήσαμεν και ωμίλησεν ο Μητροπολίτης, ο Αρχιμανδρίτης Μπουραζάνης, ο διδάσκαλός Χρίστος Μίχας και ο Χρήστος Καραμουστάκης.  Εψάλησαν εθνικά άσματα και εν τω μέσω των ευχών και των ζητωκραυγών επέβησαν επί τριάντα αμαξών και ανεχώρησαν δια τα Ιωάννινα.
Ιστορική θα μείνει η σημερινή ημέρα με την λαμπράν τελετήν την οποίαν μας επαρουσίασεν. Ήτο έκτακτον φαινόμενον. Η αγορά ήτο σφαλισμένη καθώς και όλα τας εις τας συνοικίας καταστήματα. Όλη η πόλις, μικροί τε και μεγάλοι, συν γυναιξί και τέκνοις, παρηκολούθησεν μέχρι της θέσεως Ρούφα, όπου υπάρχει το καφενείον Τσούτζουρα και καθώς επέστρεψαν πάλιν εις την πόλιν όπου πολλοί παρηκολούθησαν τους εθελοντάς έως την Νικόπολιν.
4 Ιουλίου 1913 – Ημέρα Πέμπτη
Ήλθεν εξ Αθηνών ο υιός μου Μιχαήλ.
8 Ιουλίου 1913 – Ημέρα Δευτέρα
Ανεχώρησεν δια τα Ιωάννινα όπως καταταχθή εθελοντής στρατιώτης.
27 Ιουλίου 1913
Ήλθεν επίσημος είδησις ότι υπεγράφη ειρήνη μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας. Εις το Φρούριον του Αγίου Ανδρέα, κατά διαταγήν της Κυβερνήσεως, συνήλθεν η πόλις εξαιρουμένων των γυναικοπαίδων. Ανεγνώσθη το Βασιλικόν Διάγγελμα της ειρήνης και εχαιρετίσθη διά 101 κανονιοβολισμών.
28 Ιουλίου 1913 – Ημέρα Κυριακή
Σήμερον, εν τω Ιερω Ναω του Αγίου Χαραλάμπους, εγένετο δοξολογία δια την ειρήνην.
 
Σημείωση: Στην Οδό Περδικάρη βρίσκεται το Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο, στην πρώην ΟΑΣΗ. Δεν βρήκα όμως πινακίδα να φωτογραφίσω και σχεδίασα την παραπάνω εικόνα. Η αναφορά στο ημερολόγιο γίνεται στον Γεώργιο, που χρησιμοποίησα και εγώ ως όνομα στην πινακίδα. 

Παραπέμπουμε εδώ για την προηγούμενη δημοσίευση από το ημερολόγιο. Παραπέμπουμε εδώ για την επόμενη δημοσίευση από το ημερολόγιο.

This entry was posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, τοπικότητα, Εθνική Αντίσταση, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Ιστορία, Νικόπολη, Πρέβεζα, Ρέντζος, εσωτερική γεωπολική, εκατονταετία απελευθέρωσης, νεκρολογία and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s