«ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΟΥ 1908

Από το ημερολόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933)

Συνεχίζουμε και σήμερα, όπως και κάθε Τετάρτη, τη δημοσίευση αποσπασμάτων (εγγραφών) από το ανά χείρας μας χειρόγραφο ημερολόγιο του άλλοτε δημάρχου της πόλης μας Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933). Η δημοσίευση των αποσπασμάτων από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ. εντάσσεται εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης “Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα – Λούρος – Ζάλογγο” στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετίας από την απελευθέρωση της Πρέβεζας.[ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ]. Στις εγγραφές που επιλέξαμε σήμερα ο Ι.Μ.Ρ. περιγράφει τα εντυπωσιακά γεγονότα του Ιουλίου του 1908. Όπως είναι γνωστό το «Κομιτάτο Ένωσης και Προόδου», που είχε ιδρυθεί πριν είκοσι χρόνια από μια  ομάδα διαφωτιστών φοιτητών στην Κωνσταντινούπολη, επέτυχε με  αναίμακτο πραξικόπημα να επιβάλει στον Σουλτάνο την επαναφορά του Συντάγματος του 1876 με το σύνθημα «Ανακήρυξη της Ελευθερίας». Το γεγονός αυτό προκάλεσε ενθουσιασμό στους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και, μάλιστα, στην σχεδόν από αιώνος ελληνική Αθήνα γίνονται διαδηλώσεις με τουρκικές σημαίες υπέρ του νέου καθεστώτος.

10 Ιουλίου 1908 – Πέμπτη

Σήμερον ήλθε τηλεγράφημα ότι παυθέντος του Μεγάλου Βεζύρου Φερνίκ διορίσθη ο Σαήτ Πασσάς ως Μεγαβεζύρης.

11 Ιουλίου 1908 – Παρασκευή

Σήμερα τηλεγραφικώς ανηγγέλθη ότι η Αυτού Μεγαλειότης ο Σουλτάνος έδωσεν εις το κράτος το Οθωμανικόν Σύνταγμα. Λοιπόν, ο λαός όλος χαρμοσύνως επανηγύρισεν την αισίαν αγγελίαν ταύτην. Την νύκτα εγένετο φωταψία και διασκεδάσεις πολλά. Οι πολίται συνήρχοντο εις το Δημαρχείον και συνεχαίροντο τον κ. Δήμαρχον, όστις τύγχανε ο κύριος Παναγιώτης Κοντογιάννης.

Το μέγα γεγονός

Σήμερον την 15ην του τρέχοντος μηνός Ιουλίου του 1908, ημέραν της εβδομάδος Τρίτην εγένετο προκήρυξις [απευθυνόμενη προς τους υπηκόους] ότι μετά την μεσημβρίαν να σφαλίσωσι τα καταστήματα και να προσέλθωσιν εις το Διοικητήριον, όπερ και εγένετο. Την δεκάτην μετά μεσημβρίαν (ΣΗΜ.: Πρόκειται για τουργική εκφορά της ώρας) η αγορά ήτο έρημος και όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας και γένους συνήχθησαν εις την πλατείαν του Διοικητηρίου. Συνέρευσεν όλον το πλήθος προς το ανατολικόν μέρος, όπου η Φιλαρμονική Μουσική της Λευκάδος επαιάνιζεν διάφορα τεμάχια. Προσήλθον περί τους 150 έως 200 στρατιώται οπλισμένοι υπό τας οδηγίας των αξιωματικών.

Τότε λοιπόν δύο αξιωματικοί φέροντες τας επισήμους στολάς των μετέβησαν εις το Δημαρχείον και παρέλαβαν την σημαίαν του συντάγματος. Προπορευομένης της Στρατιωτικής Μουσικής, ηγουμένου και του Στρατού προσήλθον εις το κέντρον της πλατείας, οπού επαιάνιζαν ομού αι δύο μουσικαί, [και] ύψωσαν την σημαίαν του Συντάγματος, η οποία ήτο από κίτρινον μεταξωτόν ύφασμα. Είχεν τας εξής επιγραφάς τουρκιστί και ελληνιστί «Ελευθερία – Ένωσις – Αδελφότης» (Στην εικόνα μας οι τουρκικές λέξεις είναι γραμμένες με το μετέπειτα εισαχθέν αλφάβητο). Αι ζητωκραυγαί έφθαναν μέχρι τρίτου ουρανού. Κατόπιν έλαβεν τον λόγον ένας ταγματάρχης του πεζικού, όστις ήτο και επιτετραμμένος του Κομιτάτου και ομίλησεν εξάρας την σημασίαν του συντάγματος και της ελευθερίας, συνεχώς ζητωκραυγάζων υπέρ της ελευθερίας.

Κατόπιν αυτού ομίλησεν ο Διοικητής και μετ΄αυτόν ο δημοδιδάσκαλος κ. Χρίστος Μίχας εξάρας το μεγαλείον της ελευθερίας, τας ενεργείας των Νεοτούρκων και την κακοδαιμονίαν του πρώην καθεστώτος, καυτηριάσας συνάμα και τας κακοβούλους σκέψεις των Ευρωπαίων. Μετά τούτον ομίλησεν ο κ. Θεόφραστος Ιωαννίδης […5]. Κατόπιν ήρχισαν ζητωκραυγαί και πυροβολισμοί, όσον δεν δύναμαι να σας περιγράψω. Αι δύο μουσικαί επαιάνιζαν τον τουρκικόν ύμνον , μετά δε το πέρας του τουρκικού ύμνου επαιάνισαν τον ελληνικόν ύμνον. Τότε πλέον, τα πλήθη όλα, μη εξαιρουμένης ουδεμιάς φυλής, φρενιτιωδώς ζωτωκραύγαζαν και αλλάλαζαν, πηδώντες και χορεύοντες, ως εκ μηχανής. Εκεί έβλεπεν τις χορούς μικτούς συμφιλιώσεως μετ’ εχθρών, ασπασμούς μετ΄αλλογενών αδελφικώς.

Κατόπιν, προηγουμένου του Στρατού, ηγουμένων των δύο μουσικών, εγένετο παρέλασις εφ΄όλης της πόλεως, παρακολουθούσα όλη η πόλις. Φθάνοντες δε εις το ελληνικόν προξενείον, αμέσως αι μουσικαί επαιάνισαν τον ελληνικόν ύμνον και φρενιτιωδώς εκραύγαζαν υπέρ της Ελλάδος, οι δε αξιωματικοί πηδούσαν και πατούσαν τα φέσια των. Διερχόμενοι τας οδούς της πόλεως κατέληξαν εις την Βρυσούλαν. Εκεί εκάθησαν τα πλήθη όλα και διεσκέδασαν μέχρις μεσονυκτίου. Κατόπιν ήλθαν και παρέδωσαν την σημαίαν εις το Δημαρχείον.

16 Ιουλίου 1908

Το Κομιτάτον ενεργούν, παύει και διορίζει υπαλλήλους.

17 Ιουλίου 1908 – Πέμπτη

Σήμερον το Κομιτάτον,  δια μέσω του Δημάρχου, εζήτησεν όπως η Χριστιανική Κοινότης υποδείξη δύο πρόσωπα με τα οποία να συνεργάζεται.

Ο κ. Δήμαρχος εκάλεσεν συνέλευσιν των πολιτών, η οποία  απεφάσισεν και έδωσεν την πληρεξουσιότητα εις το Κομιτάτον να εκλέξη δύο άνδρας τους οποίους γνωρίζει καταλλήλως και να τους προσλάβη να συνεργασθή. Ο αντιπρόεδρος του Κομιτάτου Χαλήλ Εφένδης ευχαρίστησεν την συνέλευσιν και ανεχώρησεν. Κατόπιν όμως μερικοί πολίται εσκέφθησαν ότι κακώς έπραξαν και έδωσαν την πληρεξουσιότητα εις το Κομιτάτον. Δια τούτο απεφασίσθη να γίνη νέα πρόσκλησις των πολιτών να συσκεφθούν και να υποδείξουν πρόσωπα εμπιστοσύνης και ο Χαλήλ Εφένδης ειδοποιήθη. Το δειλινόν έγινεν δευτέρα συνέλευσις, η οποία απεφάσισεν, όπως και η πρώτη, να κάμη επιλογήν το Κομιτάτον.

24 Ιουλίου 1908

Μέχρι σήμερον ουδεμία ενέργεια εγένετο εκ μέρους του Κομιτάτου και φαίνεται ότι εματαιώθη η εκλογή των Χριστιανών. Ίσως και το Κομιτάτον να έλαβεν νέας οδηγίας και δια τούτο εματαιώθη η εκλογή.

25 Ιουλίου 1908 – Ημέρα Παρασκευή

Σήμερον το ενταύθα εδρεύον Κομιτάτον έλαβεν εκ της κεντρικής διευθύνσεως τηλεγράφημα, όπως αποφυλακίση πάντας τους καταδίκους και αμέσως εκάλεσεν τον Μουτασερίφην (Διοικητήν), όστις εφώναξεν τον Εισαγγελέα και τους γραμματείς του Κακουργιοδικείου. Τους εκοινοποίησεν το τηλεγράφημα και αμέσως έδωσεν εντολήν εις τον ταγματάρχην της χωροφυλακής και μετέβησαν εις τας φυλακάς.

Ηγουμένου του Αντιπροέδρου Χαλήλ Εφένδη, κρατ[ούντος] την σημαίαν της ελευθερίας  και παρακολουθουμένου υπό μεγάλου πλήθους έφθασαν όλοι εις τα φυλακάς, οπού ο κλειδούχος ήνοιξεν τα φυλακάς και εξήλθον οι φυλακισμένοι. Συνοδευόμενοι μετέβησαν εις το Διοικητήριον και ορκίσθησαν πίστιν και αφοσίωσιν και ότι εις το εξής δεν θέλουσιν διαπράξει κακούργημα και ούτω απελύθησαν ζητωκραυγάζοντες. Επιτρέπεται δε και η επάνοδος των φυγοδίκων επί οιωδήποτε κακουργήματι. Οι αποφυλακισθέντες ανέρχονται εις διακοσίους ως έγγιστα. Εν ταις φυλακαίς έμειναν και περί τους τριάκοντα πέντε -35- υπόδικοι.

29 Ιουλίου 1908 – Τρίτη

Σήμερον απεφυλακίσθησαν και οι υπόδικοι, καθ΄εκάστην δε έρχονται οι φυγόδικοι.

Αναζητήστε εδώ όλες τις προηγούμενες εγγραφές από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ.

Advertisements
This entry was posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, πολεογραφία, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Ιστορία, Πρεβεζάνοι εκπαιδευτικοί, εσωτερική γεωπολική, εκατονταετία απελευθέρωσης, εορτασμός εκατονταετίας and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to «ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΟΥ 1908

  1. Ο/Η Γκινακιωτης λέει:

    Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι πίσω από αυτό το πανηγύρι του καθυστερημένης άφιξης φωταδισμού (διαφωτισμού) ήταν οι νεότουρκοι (οι πιο πολλοί ντονμέδες δηλ. εβραίοι αξιωματικοί του οθωμανικού στρατού, που έγιναν μουσουλμάνοι και πρώτος και καλύτερος ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο σφαγέας του μικρασιατικου ελληνισμου). Με τέτοιες μαλαγανιές ο άλλος μέγας ηγέτης του κινήματος στου Γουδή Μπεν Ζελόν, σύντροφος και εταίρος του Κεμάλ στην μασονική στοά της Θεσσαλονίκης, επέβαλε τη σύγχρονη Ελληνική Δημοκρατία, εγγυητές της οποίας είναι αυτοί που πρόδωσαν και κατέστρεψαν την Ελλάδα. Αυτοί που δημιούργησαν την Μικρασιατική Καταστροφη το ’22,την Κυπριακή τραγωδία και σήμερα δίνουν την χαριστική βολή στην σύγχρονη Ελλάδα, γιατί αυτό εξυπηρετεί τους συμμάχους της. Αυτοί οι φωταδιστές επαίρονται (πανηγ. τεύχος της Γαλλ. Ακαδημίας Επιστημών για τα 200 χρόνια της Γαλλ. Επανάστασης) ότι η Ελλάδα είναι το δεύτερο μασονικό κράτος (αστική δημοκρατία) μετά τις ΗΠΑ.
    Τις ιδιες χαρες καναμε οταν μπηκαμε στο ευρω.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s