ΑΓΧΟΝΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

    Η ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΗ 2012, 8.00 Μ.Μ., ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

 Από το ημερολόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933)

Συνεχίζουμε και σήμερα, όπως και κάθε Τετάρτη, τη δημοσίευση αποσπασμάτων (εγγραφών) από το ανά χείρας μας χειρόγραφο ημερολόγιο του άλλοτε δημάρχου της πόλης μας Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933). Η δημοσίευση των αποσπασμάτων από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ. εντάσσεται εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης “Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα – Λούρος – Ζάλογγο” στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετίας από την απελευθέρωση της Πρέβεζας. Στις εγγραφές που επιλέξαμε σήμερα περιγράφεται η δολοφονία Χριστιανού, δηλαδή πρεβεζάνου Έλληνα, από Τούρκο κάτοικο Πωγωνιανής, και εκφράζεται ευχή  να μη μεροληπτήσει η Δικαιοσύνη, γίνεται αναφορά στο ενδεχόμενο να γίνονται προγραφές εκ μέρους του «νεοτουρκικού Κομιτάτου» και εξιστορείται σύντομα η αυτοκτονία ενός επιφανούς Πρεβεζάνου της εποχής, η οποία έλαβε χώρα στο κτίριο της Ι. Μητρόπολης. Φαίνεται πως οι θάνατοι δεν είναι άσχετοι, ενώ  αναφέρεται επίσης και το πρωτοφανές γεγονός απαγχονισμού, μπροστά στο δημοτικό κατάστημα. Τα γεγονότα αυτά λαμβάνουν χώρα το θερινό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 1909.

8 Ιουλίου 1909: Δολοφονία Χριστιανού

Κατερχόμενος ο Αλέξιος Ντόντης μετά των παρακολουθούντων και φίλων του Νικ. Βέλιου, Θεόφρ. Ιωαννίδου, Κων Τόλια, Κωνσταντίνου Ζαλακώστα, άπαντες ομού εκ του περιπάτου Βρυσούλας, εις την γωνία του φρουρίου, άγνωστος επετέθη δια μαχαίρας κατά του Αλέξη, τον οποίον εκτύπησεν θανασίμως και τον άφησεν άπνουν. Μόλις αντελήφθησαν οι περί αυτόν, ο δολοφόνος έγινε άφαντος. Έσπευσαν επί τόπου η Αστυνομία και η Εισαγγελία και έκαμαν εκ του προχείρου ανακρίσεις, έμεινε δε το πτώμα του νεκρού μέχρι τας 3½ της νυκτός και κατόπιν το μετέφεραν εις την οικίαν του. Η δολοφονία έλαβεν χώραν περί την μία της νυκτός. Το τοιούτον γνωσθέν εις την κοινωνίαν έκαμεν κατάπληξιν και μέγας ερεθισμός επικρατεί. Η Αστυνομία ετέθη επί τα ίχνη του δολοφόνου, όν συνέλαβεν εν μέση αγορά και ονομάζεται Χαλίλης. Είναι Οθωμανός, κατάγεται εκ Βοστίνης (ΣΗΜ. 1.) και έχει δύο αδελφούς. Ο δολοφόνος αρνείται την ενοχήν του, πολλά όμως σημεία υπάρχουσιν συμμαρτυρούντα ότι αυτός είναι ο διαπράξας την στυγεράν δολοφονίαν. Οι λόγοι, οίτινες τον ανάγκασαν να προβή εις την δολοφονίαν, παραμένουσιν άγνωστοι και δια τούτο μεγάλη συγκίνησις κατέχει το χριστιανικό στοιχείον. Ελπίζομεν ότι η Δικαιοσύνη εις την παρούσαν περίπτωσιν δεν θα μεροληπτήση.

11 Ιουλίου 1909: Προγραφές (;) εκ μέρους του νεοτουρκικού Κομιτάτου

Περί το δειλινόν, διερχόμενος δια του καταστήματος του κ. Σωτηρίου Δράκου ή Μανδηλά, με εφώναξεν ο κύριος Δράκος και, δια μυστικού τρόπου, μου εσύστησε να προφυλάσσωμαι, όσον το δυνατόν, διότι η ζωή μου διατρέχει κίνδυνον. Σκέπτονται να με δολοφονήσουν, όπως και τον Αλέξιον Ντόντην, καθ’ όσον μάλιστα έχουν γίνει πολλαί προγραφαί εκ μέρους του νεοτουρκικού Κομιτάτου. Εύχομαι να διαψευσθούν οι λόγοι του, αλλ’ εάν είναι ορισμός θεού, γεννηθήτω το θέλημά του, διότι εις τον κόσμον εστάλην ως άνθρωπος θνητός. Ως εκ τούτου λοιπόν, εάν, ό μη γένοιτο, πραγματοποιηθή το τοιούτον, εντέλλομαι τοις υιοίς μου και δη εις τον μεγαλύτερόν μου Μιχαήλ, όπως, μετά την κηδείαν, αμέσως να λάβη τα κλειδιά του καταστήματος και όλων των αποθηκών, μετά τας εννέα [ημέρας] να αναλάβη την διαχείρισιν της εργασίας και συν τω χρόνω να περιορίση την εργασίαν, διότι δεν θα δυνηθή να συγκρατήση την πελατείαν και μάλιστα εις την σημερινήν εποχήν και υπό τας συνθήκας τας οποίας ζώμεν. [Το κείμενο αυτό συνεχίζεται, υπό μορφή λεπτομερούς διαθήκης].

16 Ιουλίου 1909: Αυτοχειριασμός στη Μητρόπολη

Εν τη Ιερά Μητροπόλει αυτοχειριάσθη ο κ. Ανδρέας Κ. Μαμάτης δια περιστρόφου βληθείς. Η σφαίρα εσφηνώθη εις το στήθος και επλήγωσε, κατά το λέγειν του ιατρού, τον πνεύμονα. Ευτυχώς έζησεν και έδωσεν ανάκρισιν, ότι μόνος του αυτοχειριάσθη, άλλως θα επάθαιναν πολλοί άνθρωποι.

19 Ιουλίου 1909: Συσχέτιση των θανάτων

Ο Ανδρέας Μαμάτης παρέδωκεν το πνεύμα. Την Δευτέραν [20 Ιουλίου 1909] εγένετο η κηδεία του Ανδρέα Μαμάτη και παρηκολούθησε πολύς κόσμος και ο Μητροπολίτης. Ο ενταύθα παρεπιδημών Σωζοαγαθουπόλεως (ΣΗΜ. 2.) έπλεξεν το εγκώμιον του αειμνήστου Αλεξίου Ντόντη και συνέδεσεν με τον θάνατον του μακαρία τη λήξει Ανδρέα Μαμάτη.

12 Αυγούστου 1909: Χρήση του χιλιογράμμου στην οθωμανική Πρέβεζα

Εγγυήθην δια τον Σιώρον Βασίλην, από χωρίον Δερβίζανα, δια 31 ημέρας να φέρει εγγυητικόν δια 203 κιλά ριγανέλαιον (ΣΗΜ. 3.).

23 Αυγούστου 1909: Ονοματεπώνυμα της παλιάς Πρέβεζας

Σήμερον ενυμφεύθη ο Πέτρος Λαχανάς με την θυγατέραν Αποστόλη Αλφαντάκη. Σήμερον απέθανεν η μητέρα Ηλία Κονοφάγου.

27 Αυγούστου 1909: Αγχόνες παραδειγματισμού;

Πρωτοφανές δια την πόλιν μας. Οθωμανός ονομαζόμενος Ελήμαζης, εκ του χωρίου Μαζαρακιά της Επαρχίας Μαργαριτίου, διαπράξας πολλά κακουργήματα, κατεδικάσθη εις τον δι’ αγχόνης θάνατον και σήμερον λίαν πρωί, περί τας ένδεκα, 11 η ώρα, ανεγνώσθη η απόφασις και εκρεμάσθη. Η αγχόνη εστήθη προ του Δημαρχείου το δε λείψανον έμεινεν κρεμασμένον μέχρι τας 4 η ώρα π.μ.

ΣΗΜ. 1. Βοστίνα είναι το παλιότερο όνομα, μέχρι και το 1928, της Πωγωνιανής, στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Ιωαννίνων και σε απόσταση 67 χλμ. από τα Ιωάννινα. ΣΗΜ. 2. Είναι γνωστή η επαρχία της Σωζοαγαθουπόλεως, στη βορειοανατολική Θράκη, επί βουλγαρικού σήμερα εδάφους, από το χωριό Κωστί, που συνδέεται με την απαρχή, όπως θρυλείται, του εθίμου των αναστεναριών. Όσο για τον παρεπιδημούντα Μητροπολίτη Σωζοαγαθουπόλεως, ο κ. Γιώργος Κούρτης, σε προσωπική επικοινωνία, μας πληροφορεί πως πρόκειται για τον Δωρόθεο Χρηστίδη. Εξελέγη και θήτευσε ως Σωζοαγαθουπόλεως από 29 Ιανουαρίου 1904 έως 11 Ιουλίου 1917. Υπήρξε ο τελευταίος των εν Βουλγαρία ελλήνων μητροπολιτών. Προ της Σωζοαγαθουπόλεως υπηρέτησε σε πολλές άλλες μητροπόλεις και κατόπιν έγινε Μητροπολίτης Κολωνίας στον Πόντο, έως τις 29 Δεκεμβρίου 1918, οπότε και παραιτήθηκε. Απεβίωσε στις 24 Οκτωβρίου 1924. ΣΗΜ. 3. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η  χρήση του σύγχρονου μετρικού συστήματος, από έναν έμπορο της οθωμανικής Πρέβεζας, ενώ στην Ελλάδα, η επίσημη χρήση του χιλιογράμμου εισήχθη μόλις στις 31 Μαρτίου του 1959.
Αναζητήστε εδώ όλες τις προηγούμενες εγγραφές από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ.
Advertisements
This entry was posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Ιστορία and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to ΑΓΧΟΝΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

  1. Ο/Η ο δείμος του πολίτη λέει:

    Αγχόνες σε Δημαρχείο… Στο δήμο μου, στην πλατεία μπροστά από τη διοίκηση τής (τότε) Κοινότητας οι Γερμανοί εκτελούσαν με όπλα (101 αγωνιστές συνολικά)…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s