ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΡΑΛΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ

Από το ημερολόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933)

Συνεχίζουμε και σήμερα, όπως και κάθε Τετάρτη, τη δημοσίευση αποσπασμάτων (εγγραφών) από το ανά χείρας μας χειρόγραφο ημερολόγιο του άλλοτε δημάρχου της πόλης μας Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933). Η δημοσίευση των αποσπασμάτων από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ. εντάσσεται εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης “Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα – Λούρος – Ζάλογγο” στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετίας από την απελευθέρωση της Πρέβεζας. Στις εγγραφές που επιλέξαμε σήμερα περιγράφουμε αξιοπερίεργα της πρεβεζάνικης ζωής εκείνο το μακρινό Οκτώβρη του 1908. Ο Ι.Μ.Ρ. περιγράφει τις εμπορικές ασχολίες του, όπου γίνονται και σημαντικές διεθνείς αναφορές (Λονδίνο, Κωστάντζα και Γαλάτσι Ρουμανίας). Περιγράφει επίσης τα απροσδόκητα συμβάντα της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού Δημητρίου Ράλλη, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στην προ της απελευθερώσεως εποχή. Βλέπουμε επίσης τη θαρραλέα πολιτική στάση των εκλεγμένων/διορισμένων στελεχών σε σχέση με το δικαίωμα ψήφου των κατοίκων της υπαίθρου. 

1η Οκτωβρίου 1908

Ο καιρός εξακολουθεί καλοκαιρινός. Εκ του χωρίου Σκέμπου μας έφεραν περί τας 3.000 οκάδας κίτρα μπακάλικα [ΣΗΜ. 1.]  άτινα συσκευάσαμεν και αποστείλαμεν:

10 βαρέλια δια Λονδίνον
10 κιβ. δια Κωνσταντινούπολιν
5 κιβ. δια Κωστάντζαν (Ρουμανίας)
5 κιβ. δια Γαλάτσιον (Ρουμανίας)

5 Οκτωβρίου 1908  – Ημέρα Κυριακή

Δια του ιταλικού ατμοπλοίου «Ήπειρος» αναχώρησα δια Κέρκυρα προς συνάντησιν του υιού μου. [Στην εικόνα βλέπουμε τη φραγίδα του ιταλικού σκάφους «Epiro» (1905) σε ταχυδρομικό δελτάριο (καρτ-ποστάλ)]. Την Κυριακήν διανυκτερεύσαμεν εις Λευκάδα. Την πρωίαν της Δευτέρας εφθάσαμεν εις Πάργαν, οπού εμείναμεν περί τας τρεις ώρας, κατόπιν αναχωρήσαμεν δια Κέρκυραν, οπού εφθάσαμεν 4 μ.μ. Εύρον τον  υιόν μου καλώς έχοντα. Προτού να φθάσoμεν εις Κέρκυραν, προσεγγίσαμεν εις Παξούς, οπού το ατμόπλοιον έμεινε περίπου δύο ώρας. Δια τούτο εξήλθον και επεσκέφθην την πόλιν των Παξών Γάϊον. Εις Κέρκυραν είχα συνοδοιπόρον μου και τον κ. Χρήστον Μίχαν, δημοδιδάσκαλον. Εμείναμε έως την Τρίτην το απόγευμα και δια του αυστριακού ατμοπλοίου αναχωρήσαμε δια Πρέβεζαν. Περί το μεσονύκτιον εφθάσαμεν εις Λευκάδαν. Εκεί μας πληροφόρησαν ότι εις την Πρέβεζαν δεν θα επιτρέψωσιν την προσέγγισιν αυστριακού και δια τούτο ηναγκάσθημεν και ήλθαμεν με λέμβον. Εφθάσαμεν ενταύθα το λυκαυγές.

10 Οκτωβρίου 1908 – Ημέρα Παρασκευή

Ραγδαιοτάτη βροχή διήρκεσεν επί δύο ώρας και εκαθάρισεν τας οδούς.

11η Οκτωβρίου 1908 – Ημέρα Σάββατον

Καιρός συννεφώδης.

12 Οκτωβρίου 1908 – Ημέρα Κυριακή

Καιρός καλοκαιρινός.

19 Οκτωβρίου 1908 – Ημέρα Κυριακή

Όλον το διάστημα ο καιρός εξακολουθεί καλοκαιρινός. Σήμερον δια του ατμοπλοίου «Άγιος Ιωάννης» αφίχθη εις την πόλιν μας ο κ. Δημήτριος Ράλλης [ΣΗΜ. 2., βλ. και φωτογραφία], εις τον οποίον έγινεν μεγάλη υποδοχή. Το αστείον είναι ότι όταν ανέβη την αποβάθραν, αίφνης έσπασεν η εξέδρα και παραχρήμα ο κ. Ράλλης, ο κ. Πρόξενος της Ελλάδος και άλλοι πολλοί ευρέθησαν κολυμβώντες και κατόπιν, δια πολλών ανθρώπων βοηθούμενοι, εβγήκαν εις την ξηράν. Τότε λοιπόν ευρέθημεν εις δύσκολον θέσιν αλλά και διότι εματαιώθη η υποδοχή. Κατ’ ευθείαν λοιπόν μετέβη εις το Διοικητήριον παρακολουθούμενος υπό πλήθους [με πολλούς] ζητωκραυγάζωντες και κρατούντες σημαίας ελληνικάς και τουρκικάς. Εκείθεν μετέβη εις την Ιεράν Μητρόπολιν, οπού ο Σχολάρχης κ. Τριανταφυλλ[ίδης] τον προσφώνησεν [με] λόγον, εκείθεν εις το Προξενείον, το δε πλήθος παρακολουθούσε και ζητωκραύγαζε φρενιτιωδώς. Την επιούσαν επισκέφθη το Κομιτάτον, τον Διοικητήν, τον Δήμαρχον, το Σχολείον και το Μεχτέπι [= η οθωμανική σχολή]. Εις όλον αυτό το διάστημα εσήμαιναν οι κώδωνες των εκκλησιών και ο λαός ζητωκραύγαζεν κρατώντας σημαίες και μετά ανεχώρησεν δια Φιλιππιάδα, παρακολουθούμενος υπό πολλών. Το τι εγένετο δεν λέγεται. Φρενίτις κυριολεκτικώς. Τον συνόδευσαν και μέλη του Κομιτάτου μέχρι Λούρου – Φιλιππιάδας. Εις την αποβάθραν παρίσταντο οι Ιερείς και εκλεκτά μέλη της Κοινότητος, οι διδάσκαλοι με τους μαθητάς καθώς και από τα μεχτέπια οι χοντζάδες [= οι Τούρκοι εκπαιδευτικοί] με τους μαθητές, η αστυνομία και άλλοι πολλοί ως και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου [= αυτοδιοικητικό όργανο].

21 Οκτωβρίου 1908 – Ημέρα Τρίτη

Σήμερον εκτελώνισα:
125      σακκία             Καφέ
120           »                 Ζάχαρη
     8           »                Πεπέριον
     1     βαρ.                 Καλάλι

26 Οκτωβρίου 1908 – Ημέρα Κυριακή

Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής επί των εκλογών, απαρτιζόμενα από τον τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έδωσαν επίσημον παραίτησιν επειδή η κυβέρνησις δεν επιτρέπει το δικαίωμα του ψηφίζειν εις τους χωρικούς. [Το Δημοτικό Συμβούλιο] είναι: Πρόεδρος ο κ. Παν. Κοντογιάννης, μέλη ο Δ. Μαυρογιώργος, Κ. Περδίκης, Θ. Πανέτος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι Αλ. Χαρίσης και ο Ιωάννης Ρέντζος. Η Αυτού Εξοχότης ο Μουτασερίφης [ο τοπικός πολιτικός διοικητής] παρεκάλεσεν την Επιτροπήν να αποσύρη την παραίτησίν της αλλά η Κοινότης σκεφθείσα δεν επέτρεψεν το τοιούτον.

Σήμερον Κυριακή εστέφθη ο κ. Γεώργιος Τζούρος την θυγατέραν Ζωή Κορφιάτη. Τους εστεφάνωσεν η κ. Μαρία σύζυγος Δ. Φλώρου [Πρόκειται για την πεθερά του συγγραφέα].

28 Οκτωβρίου 1908 – Ημέρα Τρίτη

Σήμερον εγένετο η δίκη των χρυσαφικών [που είχαν κλαπεί από το σπίτι του συγγραφέα] και ανεβλήθη δια τας 15 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατον. [Συμπληρωμένο μεταγενέστερα:] Εις τας 15 ανεβλήθη δια τας 23 και πάλιν ανεβλήθη δια τας 3 Δεκεμβρίου και πάλιν ανεβλήθη δια τας 13 και πάλι δια τας 30 και πάλιν δια τας 13 Ιανουαρίου 1909 και πάλιν δια τας [κενό].

[ΣΗΜ. 1.] «Σκέμπο» είναι το χωριό «Βράχος», ήδη από το 1927, με το νέο όνομα. Για τα κίτρα βλ. και εγγραφή της 1ης Αυγούστου 1907.
[ΣΗΜ. 2.] O Δημήτριος Ράλλης (1844-1921) ήταν αθηναίος πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ανέλαβε 5 φορές το αξίωμα του πρωθυπουργού ως επικεφαλής βραχύβιων κυβερνήσεων (1897, 1905, 1909, 1910, και 1920) και συνεπώς η επίσκεψή του στην Πρέβεζα το 1908 γίνεται την περίοδο μεταξύ της δεύτερης και τρίτης πρωθυπουργίας του. Ήταν πατέρας του Ιωάννη Δ. Ράλλη (1878–1946), μακεδονομάχου αλλά και συνεργάτη-πρωθυπουργού της δωσίλογης κυβέρνησης των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων (1943-1944). Ήταν επίσης παππούς του Γεωργίου Ι. Ράλλη (1918-2006) που διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας κατά την περίοδο 1980–1981.

Αναζητήστε εδώ όλες τις προηγούμενες εγγραφές από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ.
Advertisements
This entry was posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, πολεογραφία, τοπικότητα, Δημόσιος Χώρος, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Πρεβεζάνοι εκπαιδευτικοί, εσωτερική γεωπολική, εκατονταετία απελευθέρωσης, εορτασμός εκατονταετίας and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΡΑΛΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ

 1. ΚΑΛΑ, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΣΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΙ.
  ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΛΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΙΝΑΝ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΑΙ (ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΩΡΙΜΟΥΣ- ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ-ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ.

  Η ΚΟΥΜΠΑΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΖΟΥΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 26-10-1908 .ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ «ΘΥΓΑΤΕΡΑ Ζώη ΚΟΡΦΙΑΤΗ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑ Ζωή ΚΟΡΦΙΑΤΗ.
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΡΤΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 1908 ΤΗΝ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ (ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ) ΩΣ ΕΧΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ.ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΖΩΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΕ ΠΟΛΥ, ΕΙΚΑΖΩ, ΛΟΓΩ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.ΕΤΣΙ ΦΩΝΑΖΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ ΖΩΗ-ΚΟΣΜΑ ΚΩΤΣΟΥΛΑ.ΤΟ ΚΟΣΜΑΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΟ ΜΟΝΟ ΖΩΗΣ.

  Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΟΥΜΠΑΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΙΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» ΣΕΛ.185 ΚΑΙ 186.
  -1893 Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜ.ΦΛΩΡΟ
  -1895 Η ΟΛΓΑ >> >> >> >> >>
  -1897 Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -ΟΡΑΖΕΙΛΗ >> >> >> >> >>
  -1899 Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΖΑΧΑΡΙΑΣ >> >> >> >> >>

  Ο ΠΡΟΠΑΠΠΟΣ ΣΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΜΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ.Ο ΕΝΑΣ ΓΕΝΝΟΥΣΕ Ο ΑΛΛΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕ.ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΕΣ ΕΠΟΧΕΣ.

  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΕ ΦΩΝΑΞΩ ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ «ΚΟΥΜΠΑΡΕ» ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ.

  ΦΙΛΙΑ ΣΤΗ ΚΟΥΜΠΑΡΑ

  • Ο/Η dimosioshoros λέει:

   Σ’ ευχαριστώ Ρούλα μου για τη διευκρίνιση Ζώη/Ζωή. Κοίταξα κατ’ επανάληψη το χειρόγραφο αλλά ο τόνος ήταν αμείλικτα στα δεξιά της λέξης, καθόλου κεντρώος. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της προδημοσίευσης, να εμβαθύνομε σε μερικά σημεία. Φαντάζομαι να δεχτείς να παρουσιάσεις, σε μια ενδεχόμενη ημερίδα, συμπεράσματα από μια ανάγνωσή σου. Έχω ήδη βρει και μερικά άλλα άτομα για άλλες οπτικές του κειμένου.

   Αν δεν έχεις αντίρρηση, θα βάλω το κομμάτι σου, με τη χρησιμότατη διόρθωση, στα σχόλια του κειμένου στο ιστολόγιο.

   Από την κουμπάρα Γιούλα έχεις πολλές καλησπέρες.

   Γιάννης
   Υ.Γ. Ο κυρ-Κώστας ο Λογοθέτης έχει πάρει χαμπάρι;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s