ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ»

Από το ημερολόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933)

Συνεχίζουμε και σήμερα, όπως και κάθε Τετάρτη, τη δημοσίευση αποσπασμάτων (εγγραφών) από το ανά χείρας μας χειρόγραφο ημερολόγιο του άλλοτε δημάρχου της πόλης μας Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933). Η δημοσίευση των αποσπασμάτων από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ. εντάσσεται εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης «Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα – Λούρος – Ζάλογγο» στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετίας από την απελευθέρωση της Πρέβεζας. Στις εγγραφές που επιλέξαμε σήμερα περιγράφονται οι φάσεις της ερωτικής απαγωγής μιας ελληνίδας πρεβεζανιτοπούλας από πολύ γνωστό σπίτι της εποχής, από ένα τουρκόπουλο.  Επίσης υπάρχει αναφορά για την ίδρυση στην πόλη μας παραρτήματος του σημαντικότατου για τα εθνικά ζητήματα «Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως» αφού αυτός υπήρξε «οιονεί υπουργείον της Εκπαιδεύσεως των εν Τουρκία Ελλήνων και ελληνιζόντων» ενώ σχετίζεται άμεσα με το ζήτημα της προσπάθειας για τη συγκρότηση και την ανασυγκρότηση της εθνικής ταυτότητας.

22  Απριλίου 1909 – Ημέρα Τετάρτη

Οθωμανός ονομαζόμενος Τζεμάλης απήγαγεν την θυγατέραν  του κυρ. Θεοδώρου Πανέτου και αναχώρησεν δια Λευκάδα. Εκεί καταγγέλθησαν και προσωποκρατούνται, λέγεται δε ότι του κατεσχέθησαν και αρκετά χρήματα. Ως πληροφορούμεθα, μόνον διακόσια εικοσόφραγκα του κατέσχεσαν, επειδή, το ενταύθα Ελληνικόν Προξενείον έγραψεν εις τας Αρχάς της Λευκάδος ότι, ο απαγωγεύς εσφετερίσθη διακόσια 20/φραγκα των ανηλίκων του Μπεκήρ Καραμπέτσου. Ο κύριος αυτός παρέμεινεν εν Λευκάδι περί τας οκτώ ημέρας και καθ’ εκάστην έστελλεν επιστολάς εις τον κυρ. Πανέτον και του εζητούσε συνέντευξιν, αλλ΄ αυτός έμεινεν ανένδοτος. Του έγραψεν και ο Επίσκοπος Λευκάδος, του έγραψεν ο Βουλευτής Λευκάδος κυρ. Φίλιππας και άλλοι πολλοί, ότι πρέπει να έλθη εις συνεννόησιν και ότι ο Τζεμάλης είναι έτοιμος να βαπτισθή και να στεφανωθή. Έστειλεν όμως την γυναίκα του εκεί, ο δε Τζεμάλης εγκατέλειψεν τα πάντα και ήλθεν ενταύθα.

26  Απριλίου 1909 – Ημέρα Κυριακή

Σήμερον Κυριακή εν τω Ναώ του Αγίου Χαραλάμπους εγένετο δοξολογία υπέρ της Α.Μ. του Σουλτάνου Μωάμεθ του Πέμπτου [βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1] (εικόνα), οπού κατά πρόσκλησιν της Ιεράς Μητροπόλεως παρίσταντο άπασαι αι πολιτικαί και στρατιωτικαί αρχαί, οι πρόξενοι των δυνάμεων και πλήθος λαού. Μετά το πέρας μετέβησαν εις το διοικητήριον και εζητωκραύγασαν έκαμε δε λόγον ο Κωνσταντίνος Μικρούλης.

6 Μαΐου 1909 – Τετάρτη, η απόδοσις της εορτής του Πάσχα

Ένεκεν της εξακολουθούσης ανομβρίας και της ζέστης άρχισα να κάμνω μπάνια (λουτρά) εις θέσιν Άγιος Γεώργιος. Σήμερα το εσπέρας αναχώρησεν ο Τζεμάλης πάλιν δια Λευκάδα με την πεποίθησιν να βαπτισθή και να στεφανωθή την Πανωραίαν. Μέγας αναβρασμός επικρατεί εις τους Τούρκους. Καθώς πληροφορούμαι, ο Τζεμάλης έγραψεν εις τον Πανέτον όπως του στείλη δύο γραμμάτια εξ 75 εικοσόφραγκων έκαστον. Το μεν πληρωτέον μετά εξάμηνον, το δε μετά εν έτος, με αξιόχρεον εγγύησιν, και τότε να βαπτισθή και να στεφανωθή. Εάν δε το ενάντιον, θα πάρη την Πανωραία και θα την κάμη Τουρκάλαν. Ο κύριος Πανέτος σκέπτεται [όμως] διαφοροτρόπως. Κατόπιν αναχώρησεν ο Τζεμάλης δια τας Αθήνας μαζί με την αγαπητήν του.

8 Μαΐου 1909 – Παρασκευή

Ζέστη μεγάλη. Ακινησία φοβερά, όση ουδέποτε άλλοτε. Τα καταστήματα, όπως τα ανοίγομεν, έτσι τα κλείνομεν. Κατηρτίσθη τη πρωτοβουλία του Ελληνικού Προξενείου επιτροπή δια να συνάξη χρήματα, όπως συσταθή «Ελληνικός Φιλολογικός Σύνδεσμος» [βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2]. Ενεγράφησαν πολλοί συνδρομηταί, ο δε σύλλογος αυτός σκοπόν έχει [κενό]. Δεν επιτρέπονται χαρτοπαίγνια, σφαιρίδια, δηλαδή μπιλιάρδα κ.τ.λ. Ενεγράφην και εγώ ιδρυτής, να δώσω 2½ 20/φραγκα [= περίπου ισότιμο με 250-500 ευρώ].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1] Ο Μεχμέτ Ε΄ Ρεσάτ (Mehmet Reşad, 1844 – 1918), ήταν γιος του Σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α΄ και υπήρξε ο προτελευταίος σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1909-1918). Ανέβηκε στο θρόνο μετά τη βίαιη ανατροπή του αδελφού του Αμπντούλ Χαμίτ Β’ από τους Νεότουρκους των οποίων έγινε όργανο. Η βασιλεία του υπήρξε καταστροφική για την Οθωμανική αυτοκρατορία. Τον διεδέχθη ο Μεχμέτ ΣΤ΄(1861-1926), ως τελευταίος αυτοκράτορας. Ορθά ο Ι.Μ.Ρ. το αποδίδει ως «Μωάμεθ», δεδομένου ότι και ο «Μωάμεθ Β΄ο Πορθητής», που κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη  (1453), είναι γνωστός και ως «Μεχμέτ Φατίχ» (τουρκ.: Fatih Sultan Mehmet).
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2] Πρόκειται για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εγγραφή που σχετίζεται, φαίνεται, με την ίδρυση παραρτήματος του «Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως» στην Πρέβεζα. Ο «Σύλλογος» είχε ιδρυθεί το Μάρτιο του 1861 και είχε μεγάλη εθνική σημασία.
Γιάννης Παπακώστας, «Διά τόν σύνδεσμον τοῦ ἀπανταχοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μείζων Ἑλληνισμός καί ἑλληνικά γράμματα στίς ἀπαρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ἄγνωστες ἐκθέσεις πρός τόν ΣΩΒ γιά το Α΄ ἐκπαιδευτικό συνέδριο του 1904», Σύλλογος πρός Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, Ἀθῆναι 2010, σχῆμα 17×24, σελ. 452.
Χάρη Εξερτζόγλου: Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αι. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 1861-1912, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1996, σελ. 197.
Αναζητήστε εδώ όλες τις προηγούμενες εγγραφές από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ.
This entry was posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Ιστορία, εκατονταετία απελευθέρωσης, εορτασμός εκατονταετίας and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ»

  1. Ο/Η dimosioshoros λέει:

    Δείτε σχόλια στο facebook εδώ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s