OI 6.000 ΠΡEBEZANOI ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 1915

Οι πρώτες εγγραφές του Ιανουαρίου 1915 από το Ημερολόγιο του Ι.Μ. Ρέντζου

1η Ιανουαρίου 1915 – Ημέρα Πέμπτη
Ο καιρός σήμερον είναι εαρινός και οι άνθρωποι όρμησαν εις τους περιπά-τους μετά μεγάλης χαράς, νομίσαντες ότι ανέτειλεν το έαρ. Εις θέσιν Άγιος Γεώργιος, μεγάλη κίνησις. Νομίζει κανείς ότι ευρίσκεται εις το Φάληρον Αθηνών. Σήμερον εις τον ναόν του Αγίου Χαραλάμπους εγένετο δοξολογία, όπου παρήσαν οι πρόξενοι των Δυνάμεων, άπαντες οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα σωματεία της Κοινότητος και το Δημοτικόν Συμβούλιον. Μετά το πέρας της δοξολογίας εγένετο δεξίωσις εις το Διοικητήριον και, προεδρεύοντος του Διοικητού κυρ. Θωμά Βελλιανίτη, [υπεβλήθησαν] τα συγχαρητήρια.

2 Ιανουαρίου 1915 – Ημέρα Παρασκευή
Ο καιρός επανήλθεν εις την βροχήν.

3 Ιανουαρίου 1915
Εξακολουθεί να βρέχη και να πνέη άνεμος σφοδρότατος, όπου δεν έλειψαν και τα δυστυχήματα. Εγνώσθη ασφαλώς ότι ο Αθανάσιος Κων. Πελάντζας, ερχόμενος εκ Λευκάδος διά της λέμβου του, εις θέσιν Σκαλί, ανετράπη. Αυτός μεν εγένετο άφαντος η δε λέμβος του ανευρέθη.

4 Ιανουαρίου 1915
Βροχή ραγδαία.

5 Ιανουαρίου 1915
Βροχή αλλά ολίγη.

6 Ιανουαρίου 1915 – Ημέρα Τρίτη
Τα Άγια Θεοφάνεια. Λαμπροτάτη και ένδοξος η σήμερον τελετή του Τιμίου Σταυρού. Εις το προς Ανατολάς γήπεδον του Διοικητηρίου, εις ευρύτατον χώρον, είχεν ευπρεπισθεί καταλλήλως ο χώρος εκείνος με αψίδας, σμύρτα (*) και λοιπά, σημαίαι δε αναρίθμητοι. Η τελετή εγένετο ως εξής: Μετά το πέρας της Ιεράς και Θείας Δοξολογίας, άπαντες οι ιερείς των εκκλησιών συνήλθον εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Χαραλάμπους, όπου υπό την αρχηγίαν του Μητροπολίτου κ. Ιωακείμ εψάλη η ακολουθία του αγιασμού. Κατόπιν δε, προηγου-μένης εφίππου χωροφυλακής, εκατέρωθεν δε εν παρατάξει ο Στρατός, προηγουμένης της ιεράς εικόνος η «Βάπτισις του Χριστού» και παρακολου-θούντων των ιερέων και του Αρχιερέως, απάντων [sic, αντί απασών] στρατιωτικών και πολιτικών αρχών εν επισήμω περιβολή, αφίχθημεν εις τον ορισμένον τόπον, όπου, μετά το πέρας της μικράς συνάξεως, εγένετο η κατά-δυσις του Τιμίου σταυρού, πλήθος δε κόσμου, συν γυναιξί και τέκνοις, εκραύγαζον. Και ούτω έληξεν η τελετή.

7 Ιανουαρίου 1915
Η πανήγυρίς μου εγένετο χωρίς βροχή και είχομεν και επισκέπτας αρκετούς.

8 Ιανουαρίου 1915
Βροχή νυχθημερόν και μεγάλη τρικυμία.

9 Ιανουαρίου 1915
Εξακολουθεί η τρικυμία.
Η θάλασσα εξέβρασεν το πτώμα του πνιγέντος Αθανασίου Πελάντζα εις θέσιν Ανεμόμυλος. Επίσημος είδησις εις τον Διοικητήν, ότι το ατμόπλοιον «Άγιος Ιωάννης» (**) εναυάγησεν εις τον Αστακόν. Ευτυχώς το πλήρωμα και οι επιβάται εσώθη-σαν. Μεταξύ αυτών ήσαν και ο υιός και η θυγάτηρ του κ. Δημ. Σκέφερη.

zavits

Η είδηση του ναυαγίου του ατμοπλοίου «Άγιος Ιωάννης», όπως παρουσιάζεται στην εφημερίδα Εμπρός της 10ης Ιανουαρίου 1915. Η είδηση επικεντρώνεται στον πρόεδρο της Βουλής κ. Ζαβιτσάνο, επιβάτη κατευθυνόμενο προς τη Λευκάδα. Αναδεικνύεται επίσης η συμπεριφορά των αξιωματικών και του πληρώματος των γαλλικών πολεμικών πλοίων La Patrie και Spahi που διέσωσαν τους περίπου 200 Έλληνες επιβάτες. 

10 Ιανουαρίου 1915 – Ημέρα Σάββατον
Καιρός βροχερός και τρικυμιώδης.

11 Ιανουαρίου 1915 – Ημέρα Κυριακή
Καιρός βροχερός και τρικυμιώδης.

12 Ιανουαρίου 1915
Βροχή και τρικυμία. Έπαυσε πάσα συγκοινωνία μεταξύ πόλεως και επαρχίας καθώς έπαυσαν να έρχονται τα ατμόπλοια, λόγω των πολλών τρικυμιών. Ούτε γνωρίζομεν τι γίνεται έξωθεν. Σήμερον ηθέλησα να υπάγω να επισκεφθώ τα χωράφια μου, τα οποία έχω σπείρει σίτον αλλά, δυστυχώς, λόγω της μεγάλης βροχής, και φουρτούνας, επέστρεψα πάλιν. Έξω εις τον κάμπον (πεδιάδα) ουδέν άλλον βλέπει κανείς παρά μίαν απέραντον λίμνην. Εάν εξακολουθήση να βρέχη ακόμα ολίγας ημέρας, αλλοίμονον! Ουδέποτε ενθυμούμεθα τόσην διάρκειαν βροχερού καιρού.

13 Ιανουαρίου 1915 – Ημέρα Τρίτη
Βρέχει δυστυχώς και εξακολουθεί η τρικυμία. Σήμερον ετοιχοκολλήθη ο κατάλογος των υπό τα όπλα προσκληθέντων, ηλικιών 25 και 26, και είναι εν όλω εκ της πόλεως Πρεβέζης 104, αλλά θα γίνουν εξαιρέσεις. pli8ysm

[Με βάση την αναλογία των 104 των προσκληθέντων υπό τα όπλα (βλ. εγγραφή της 13ης Ιανουαρίου 1915) και πρότυπο την πυραμίδα ενός πληθυσμού με πολλά τέκνα και μικρό προσδόκιμο επιβίωσης προκύπτει η ανωτέρω κατανομή των πληθυσμιακών ομάδων της Πρέβεζας του 1915. Ο συνολικός πληθυσμός εκτιμάται εδώ σε 6.000 κατοίκους. Αυτό επαληθεύεται από τα δεδομένα της απογραφής του 1913, σύμφωνα με την οποία οι 6.202 κάτοικοι αντιστοιχούν σε 3.178 άρρενες και 3.024 θήλεις. (Οδηγός 2013, σελ.41)].

14 Ιανουαρίου 1915
Δυστυχώς βρέχει. Οι γεωργοί παραπονούνται διότι καταστρέφονται τα σπαρτά. Οι ποιμένες παραπονούνται διότι τα ποίμνιά των, μη ευρίσκοντα τροφήν, πάσχουν και αλλοίμονον. Η συγκοινωνία μεταξύ Φιλιππιάδος και επαρχίας διεκόπη καταστραφέντων [sic, αντί καταστραφεισών] των οδών. Πολλά χωριά έπαθον εκ της πλημμύρας.

Εψές περί το μεσονύκτιον, ακριβώς δε εις τας 3 μετά το μεσονύκτιον, εγένετο ισχυρά δόνησις σεισμού, αλλ’ ευτυχώς ουδέν απευκταίον.

15 Ιανουαρίου 1915
Βροχή, βροχή.

16, 17, 18 Ιανουαρίου 1915
Βροχή.

19 Ιανουαρίου 1915 – Ημέρα Δευτέρα
Ο καιρός ήσυχος αλλά και ψυχρός και μάλιστα σήμερα έκαμε πάγον, πρώτη φορά.

20 Ιανουαρίου 1915
Ψύχος δριμύτατον.

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(*) Τα σμύρτα είναι μαύροι μικροσκοπικοί καρποί της σμυρτιάς ή μυρτιάς. Προφανώς πρόκειται εδώ για κλαδιά μυρτιάς, θαμνώδους φυτού.

(**) Μικρό πλοίο 303 τόνων, ναυπηγημένο με το όνομα «HELEN» στη Σκωτία το 1872. Ήλθε στην Ελλάδα το 1894 αγορασμένο από τους Πόρτολο και Μανιανή. Εκανε δρο-μολόγια στον Σαρωνικό το 1897 και αργότερα, ως πλοιοκτησία Πόρτολου-Μαρκέτου, έως την Πρέβεζα και την Κέρκυρα. Το «καλοθάλασσο» αυτό πλοίο αναφέρεται συχνά στον πρώτο τόμο του Ημερολογίου του Ι.Μ.Ρ. (Κωστούλας, Κ., (2008), Η εμπορική διαφήμιση στην Πρέβεζα, επιμέλεια: Ν. Δ. Καράμπελας, Πρέβεζα, Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις»).

This entry was posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, πολεογραφία, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Visit Preveza and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s