Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ

Από το Ημερολόγιο του Ι.Μ. Ρέντζου

[Ο Σβορώνος (2007: 121-122) περιγράφει με λιτότητα τα ιστορικά γεγονότα της εποχής. «Η Ελλάδα κόπηκε στα δύο. Η Entente [Αντάντ] εξόπλισε τη βενιζελική Ελλάδα κι επέβαλε αποκλεισμό στη βασιλόφρονα. Τέλος ο Βενιζέλος, με τη βοήθεια των συμμαχικών στρατευμάτων, μπήκε στην Αθήνα και πήρε την εξουσία». Έτσι η ελληνική πολεμική εμπλοκή κλιμακώνεται από τους πρώτους μήνες του 1917, χάρη στις ενέργειες της προσωρινής βενιζελικής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης, ενώ η Ελλάδα γίνεται επίσημα σύμμαχος της Αντάντ από το 1917. Αυτό οδηγεί σε γενικότερη στρατιωτική προετοιμασία με τη βοήθεια γάλλων στρατιωτικών. Όλα οδηγούν στη γενική επιστράτευση παρά τα εμπόδια που προβάλλονται από τους παράγοντες του ανατραπέντος βασιλικού περιβάλλοντος. Σε όρους εσωτερικής λειτουργίας της χώρας και εμφύλιας αντιπαράθεσης η ζωή στην Πρέβεζα είναι αντιπροσωπευτική για όσα θα συμβαίνουν και σε άλλες πόλεις. Η 30ή Μαΐου είναι δραματική. Στην προκυμαία λαμβάνουν χώρα συγκρούσεις μεταξύ βενιζελικών και στρατιωτικών δυνάμεων. Η πόλη καταλαμβάνεται από τους Γάλλους. Ο Ι.Μ.Ρ. παρατηρεί την εκθρόνιση του Κωνσταντίνου και την επέμβαση των Γάλλων με θλίψη εκφράζοντας ειρωνεία για όσα συμβαίνουν με συμμετοχή του λαού και ελπίδα για επαναφορά στην πρότερη «κανονική τροχιά». «Το άτοπον και αντιπατριωτικόν είναι οπού, ενώ εζητωκραύγαζον υπέρ της Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας, ελησμόνησαν την Ελλάδα και ουδείς εζητω-κραύγασεν το τοιούτον.» Ακολουθεί η εγγραφή στις…]

3 Ιουνίου 1917 Ημέρα Σάββατον

Πάσα ιδέα περί καταλήψεως Πρεβέζης είτε εκ μέρους των Ιταλών είτε εκ μέρους των Γάλλων είτε και πάσης ξενικής κατοχής εξέλιπεν.

Τα περί καταλήψεως της Πρέβεζας, σύμφωνα με την ειδησεογραφία της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ (5/61917, σελ. 2). Επάνω το πρωτοσέλιδο του ΕΜΠΡΟΣ της 27ης Μαΐου 1917.

Αίφνης, περί ώραν 8½ π.μ. ήρχισεν να ηχή ο κώδων του Αγίου Χαραλάμπους και οι άνθρωποι έσπευσαν να μάθωσιν τι γίνεται. Πληροφορούνται λοιπόν ότι εις τον λιμένα μας εισήλθεν ένα αντιτορπιλικόν γαλλικόν, το οποίον αγκυροβόλησεν εν τω λιμένι μας, μεταξύ Πρεβέζης και Ακτίου. Ενόσω οι άνθρωποι συνωστίζοντο, επί τοσούτον και η αγωνία εκορυφούτο, διότι δεν ηδύναντο να μάθωσιν περί τίνος επρόκειτο. Αίφνης ο Στρατός και η Χωροφυλακή κατέλαβαν την προκυμαία και απομάκρυναν τους ανθρώπους. Οι άνδρες πάντες ήσαν εφ΄ όπλου λόγχη και ανέμεναν από στιγμής εις στιγμήν να εξέλθη ο πλοίαρχος να μάθωσιν περί τίνος επρόκειτο. Διαδόσεις λοιπόν έλεγον ότι ήλθον Γάλλοι να καταλάβωσιν στρατιωτικώς την πόλιν και ότι έχουν και στρατόν Σενεγαλέζων.

Μετά μίαν ώραν όμως, μεταβάς επί του ατμοπλοίου ο Λιμενάρχης και κατόπιν αι πολιτικαί και στρατιωτικαί αρχαί, συνομίλησαν με τον Κυβερνήτην του πλοίου. Ο Κυβερνήτης του πλοίου τοις εδήλωσεν ότι έχει διαταγάς να καταλάβη την πόλιν στρατιωτικώς, τοις απηύθυνεν δε έγγραφον ότι εντός δύο ωρών να παραδώσουσιν την πόλιν και πάντες οι στρατιωτικοί να αναχωρήσωσιν, αι δε πολιτικαί Αρχαί δύνανται να παραμείνωσιν.

Αναστάτωσις λοιπόν ήλθεν εις όλους τους κλάδους. Ο Στρατός τρέχει να ετοιμασθή προς αναχώρησιν. Χωροφυλακή επίσης. Πολιτικοί υπάλληλοι ομοίως και αναστάτωσις επικρατεί.

Μετά την λήψιν του εγγράφου, αι Αρχαί συσκεφθείσαι εζήτησαν οδηγίας εκ μέρους των προϊσταμένων αρχών των και αι μεν στρατιωτικαί Αρχαί έλαβον διαταγάς από εν Άρτη εδρεύουσαν Μεραρχίαν να παραδώσωσιν την πόλιν, αι δε πολιτικαί Αρχαί να παραδώσωσιν, αλλά, εάν δεν τους εξαναγκάσουσιν να φύγωσιν, να παραμείνουσιν εις τας θέσεις των.

Τω όντι λοιπόν διά πρωτοκόλλου παρέδωσαν εις τον Γάλλον κυβερνήτην την πόλιν και αμέσως κατέβη η κυανόλευκος από το φρούριον του Αγίου Ανδρέου και υψώθη η γαλλική σημαία. Άπαντα τα φρούρια κατέλαβαν στρατιωτικοί και εις τα γραφεία ετέθησαν φρουροί στρατιώται Συνεγαλέζοι (αραπάδες). Εν τω μεταξύ όμως δεν έλλειψαν αι διαρπαγαί. Φρούρια και νοσοκομείον εγυμνώθησαν εκ μέρους των πολιτών. Διηρπάγησαν άπαντα και αναφέρω μερικά: κάρα, δίτροχα και τετράτροχα, αμάξια, κουβέρτες, σινδόνια από το νοσοκομείον, κρεββάτια και κάθε άλλον.

Τα καταστήματα είναι κλειστά και ο κόσμος εις αλλόκοτον κίνησιν. Τέλος, μετά την κατάληψιν, το αντιτορπιλικόν αναχώρησεν και μετά παρέλευσιν ωρών επέστρεψεν και έφερεν στρατόν της Αμύνης, όστις διεμοιράσθη εις διάφορα στρατιωτικά καταστήματα. Την νύκτα η πόλις εφρουρείτο στρατιωτικώς από περίπολα και εγένοντο διαδηλώσεις και [ηκούγοντο] ζητωκραυγαί υπέρ του Ελευθερωτού Βενιζέλου. Την επομένην τας…

…4 Ιουνίου [1917] Ημέραν Κυριακήν…,

…μ.μ. αφίχθη ο κ. Παππαναστασίου (sic) ως αντιπρόσωπος της Κυβερνήσεως του νέου καθεστώτος.

[Θα συνεχίσουμε τις επόμενες ημέρες.]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σβορώνος, Ν.Γ., (2007), Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας ‒ Βιβλιογραφικός οδηγός Σπύρου Ι. Ασδραχά, Αθήνα, Εκδ. Θεμέλιο.

Posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, πολεογραφία, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Λιμάνι Πρέβεζας | Tagged , | Σχολιάστε

Η ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ, Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ

Άρθρο της ΕΛEΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝAΚΗ-ΜΠΡΙΑΣΟYΛΗ, Καθηγήτριας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αναδημοσιεύουμε και εφέτος (βλ. τη σχετική παραμομπή) άρθρο της καθηγήτριας κ. Ελένης Καπετανάκη – Μπριασούλη που η συγγραφέας μας έκανε τιμή να μας κοινοποιήσει.

Όπως αναπτύσσεται στο επίκαιρο άρθρο, ο φετινός «εορτασμός» της Παγκόσμιας Ημέρας για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης –αντιγράφουμε– εστιάζει στον δεσμό μετανάστευσης και υποβάθμισης της γης, μια που χάνοντας παραγωγική γη οι απεγνωσμένοι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών παίρνουν ριψοκίνδυνες αποφάσεις ζωής όπως η αναγκαστική μετανάστευση. Η παραγωγική γη, «διαχρονικό μέσο δημιουργίας πλούτου» έχει τη δύναμη να δώσει στους ανθρώπους μια ευκαιρία να παραμείνουν στις εστίες τους και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις πολύπλευρες αναπτυξιακές προκλήσεις στο μέλλον.

Όπως συμπεραίνει, τελειώνοντας το άρθρο της η εκλεκτή συγγραφέας, που ασχολείται επί πολλά χρόνια με το ζήτημα και κάνει με επιμονή τις αντίστοιχες παρεμβάσεις, «το σύνθημα Η γη μας, η εστία μας, το μέλλον μας» απαιτεί αναδιατύπωση επί το σαφέστερον για να τονιστούν τα αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα στη γη από τα οποία συναρτώνται άρρηκτα η καταπολέμηση της ερημοποίησης, η κάμψη της μετανάστευσης, η παραμονή στις εστίες και το δικαίωμα στο «μέλλον μας».

Posted in ανάπτυξη, γεωγραφία, εσωτερική γεωπολική, λαϊκή αγορά | Tagged , | Σχολιάστε

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

…Δεν ξεχνάμε τις βραδιές που ξημερώσαμε στο «ποτάμι» από φόβο να κοιμηθούμε στα σπίτια μας…

Με τη δυσάρεστη ευκαιρία του χτεσινού σεισμού σε Λέσβο – Χίο και απώλεια μιας ζωής αναδημοσιεύουμε τους παρακάτω χάρτες από το περιοδικό Geographical (*) της Βασιλικης Γεωγραφικής Εταιρείας της Μ. Βρετανίας. Όπως βλεπουμε (και όπως θυμούνται οι παλιότεροι) η Πρέβεζα έχει μεγάλη πιθανότητα σεισμκής προσβολής. Δεν ξεχνάμε τις βραδιές που ξημερώσαμε στο «ποτάμι» (σημερινή Λεωφ. Ειρήνης) από φόβο να κοιμηθούμε στα σπίτια μας.

Το ανωτέρω χαρτογράφημα δείχνει τη χωρική κατανομή του σεισμικού κινδύνου στην Ευρώπη και προέρχεται από το μοντέλο λεγόμενο SHARE(*). Αναδεικνύει τις πιο ευάλωτες περιοχές με την αλλαγή μεγέθους κάθε περιοχής (με χαρτογραφικό φούσκωμα) και πιο έντονο χρώμα σύμφωνα με τη λεγόμενη «επιτάχυνση εδάφους». Θεωρητικά, τα δεδομένα απεικονίζουν την «πιθανότητα υπέρβασης του 10%» να παρατηρηθεί μέγιστη (peak) επιτάχυνση εδάφους ίση με συγκεκριμένο κλάσμα της επιτάχυνσης της βαρύτητας (π.χ. 0,3g) μέσα στα επόμενα 50 χρόνια. Είναι επομένως μια απεικόνιση των κινήσεων του εδάφους και συνεπώς του σχετικού σεισμικού κινδύνου σε κάθε περιοχή. Το χρωματικό υπόμνημα κάτω αριστερά ορίζει αυτές τις τιμές ανάλογα με τον σχετικό κίνδυνο. Όπως βλέπουμε, η Πρέβεζα είναι στα πιο σκούρα χρώματα, που εκφράζουν μεγαλύτερη πιθανότητα.

Συμπληρώνουμε ακόμα αντιγράφοντας από το βρετανικό περιοδικό πως τα δεδομένα σεισμικού κινδύνου που συλλέχθηκαν για αυτό το μοντέλο αποτελούνταν από εγγραφές από περισσότερους από 30.000 σεισμούς μεγέθους 3,5 και άνω στην κλίμακα Richter που εμφανίστηκαν από το έτος 1000, όπως φαίνεται στον κάτω χάρτη. Για να θεωρήσουμε πλήρως ότι οι «κίνδυνοι» δεν αντικατοπτρίζουν μόνο την απλή εμφάνιση σημαντικών σεισμικών συμβάντων, αλλά και τη ζημιά που δημιουργούν, το μοντέλο απεικονίζει επίσης τις ζημιογόνες επιπτώσεις των σεισμών. Όπως καταλαβαίνουμε, μέτριοι σεισμοί σε πυκνοκατοικημένες περιοχές μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Το πόσο ευάλωτος είναι ένας πληθυσμός εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων πέρα, απλά, από το μέγεθος του σεισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(*) Μετάφραση από το άρθρο του Benjamin Hennig με τίτλο ‘Danger Zones’ στο Geographical, τεύχος Μαρτίου 2017, σελ. 10-11.

(**) Το έργο SHARE (‘Seismic Hazard Harmonization in Europe’, «Εναρμόνιση [Αναπαράστασης] του Σεισμικού Κινδύνου στην Ευρώπη»), σε πλαίσιο παγκόσμιας πρωτοβουλίας συνεργασίας, χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ. Αυτό συνέβαλε στη δημιουργία του πρώτου συνεκτικού μοντέλου περιφερειακού σεισμικού κινδύνου για την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας). Το μοντέλο, που δημοσιεύτηκε το 2013, ξεπερνά τους περιορισμούς των εθνικών συνόρων και περιλαμβάνει λεπτομερή «ποσοτικοποίηση των αβεβαιοτήτων».

Γιάννης Ρεντζος, PhD FRGS

Posted in Δημόσιος Χώρος | Σχολιάστε

ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΗ ΙΤΑΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ

Πολύ αργότερα μετά τη Ναυμαχία της Πρέβεζας του 1538

[Ο Νίκος Καράμπελας, ακούραστος ερευνητής και τεκμηριωτής της πρεβεζάνικης ιστορίας, μας πληροφορεί πως απέκτησε αυτή την όμορφη και καλοτυπωμένη λιθόγραφη καρτολίνα που δημοπρατήθηκε πρόσφατα και τη μοιράζεται (όπως λέμε) μαζί μας. Εκδόθηκε για να προπαγανδίσει τη «ναυμαχία» της Πρέβεζας του 1911, όταν οι Ιταλοί επιτέθηκαν κατά της τουρκοκρατούμενης, τότε, Πρέβεζας. Η «ναυμαχία» εντασσόταν στις επιχειρήσεις των Ιταλών στη διάρκεια του Ιταλο-τουρκικού πολέμου του 1911.]

Μετά το πιο πάνω σχόλιο του φίλου ΝΔΚ παραθέτουμε σχετικές εγγραφές από το Ημερολόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου. Υπενθυμίζουμε άλλωστε την παλιά πρεβεζάνικη ιταλοτουρκική ναυμαχία του 1538 με νικητές, τότε, τους Τούρκους. Ο αναγνώστης θα επισημάνει τη διαφορά ημερομηνιών πάνω στην κάρτα και στις ημερολογιακές εγγραφές που οφείλεται στη διαφορά ημερολογίων.

ΜΗΝ Σεπτέμβριος 1911

1η Σεπτεμβρίου 1911 – Ημέρα Πέμπτη

Στυγερά δολοφονία εγένετο εν τω Τελωνείω. Κάποιος μουατζίρης [1] πρόσφυξ, αχθοφόρος τελωνείου, εδολοφόνησεν τον Αθανάσιον Γαζάνα, νέον, ρωμαλέον και γενναίον. Η κηδεία εγένετο την επομένην, συγκινητικωτάτη. […]

6 Σεπτεμβρίου 1911

Η βροχή διήρκεσεν όλην την νύκτα και σήμερον εξακολουθεί να βρέχει.

Ο Δήμαρχος Πρεβέζης, κατ’ ιδίαν βούλησιν, αφήρεσεν όλας τας τέντας, δηλαδή τους τσίγκους, από τα καταστήματα και τοιουτοτρόπως η αγορά έμεινεν ελεεινόν θέαμα και σήμερον με την βροχήν τα καταστήματα είναι κλειστά.

7 έως 15 Σεπτεμβρίου 1911

Ο καιρός ήσυχος αλλά ζέστη πάντοτε.

Επειδή η Ελλάς έθεσεν υπό κάθαρσιν την Τουρκίαν 48 ώρας, ελληνικά ατμόπλοια δεν προσεγγίζουν καθώς και τα αυστριακά. Δια τούτον έχομεν μεγάλην απραξίαν εις το εμπόριον και ακινησίαν εις όλας τας εργασίας.

16 Σεπτεμβρίου 1911 – Ημέρα Παρασκευή

Σήμερον την πρωίαν ενεφανίσθησαν εις το Ιόνιον Πέλαγος απέναντι εις θέσιν Τσαρλαμπά, [2] εξ (6) πλοία πολεμικά υπό ιταλικήν σημαίαν και περιφέροντο εις το ανοικτόν πέλαγος. Κατά το μεσημέρι δύο τορπιλικά τουρκικά, τα οποία εστάθμευον εις τον λιμένα μας, εξήλθον με ενσφραγίστους διαταγάς, αλλά μέχρις ότου φθάσουν εις ορισμένον σημείον, τα θωρηκτά τα ιταλικά τα εβομβάρδισαν και το μεν ένα εξ αυτών έγινε άχρηστον το δε έτερον κατόρθωσε και ήλθεν πάλιν μέσα εις τον λιμένα. [Αυτό] μετέβη εις Βαθύ και εκεί έδεσεν πρυμάτζα.[3] Όσοι δε ναύτες ήσαν εις το πρώτον, το οποίον έγινεν άχρηστον, εκτός εξ [= 6], οι οποίοι διεσώθησαν κολυμβούντες, οι λοιποί, εφονεύθησαν.

Μόλις εγνώσθη το απαίσιον αυτό γεγονός, αμέσως αξιωματικοί έφιπποι καλούσαν τους στρατιώτες εις τα όπλα. Τα καταστήματα έκλεισαν και πανικός κατέλαβεν τον κόσμον. Η Κυβέρνησις αμέσως όπλισεν όλους τους Τούρκους πολίτας από 14 ετών μέχρι ογδοήκοντα όχι όμως και τους Χριστιανούς. Την νύκτα λοιπόν στρατός και πολίται ευρίσκοντο επί ποδός.

17 Σεπτεμβρίου 1911

Ήλθεν διαταγή εις την Κυβέρνησιν να συνάξη εφεδρείας ρεντίφηδες, μουσταρίφες κ.λπ.

18 Σεπτεμβρίου 1911 – Κυριακή

Ο καιρός βροχερός. Ο ιταλικός στόλος παραμένει έξω και εμποδίζει τα ατμόπλοια προορισμένα δια τον λιμένα μας, συλλαμβάνει δε παν ιστιοφόρον είτε εισερχόμενον είτε εξερχόμενον του λιμένος. Συνέλαβεν και εμπορικόν ατμόπλοιον υπό σημαίαν ελληνικήν αγγλικήν. Επίσης και έτερον ατμόπλοιον υπό σημαίαν τουρκικήν.

Η Κυβέρνησις όπλισεν και τους Ισραηλίτας.

19 Σεπτεμβρίου 1911 – Δευτέρα

Βροχή όλην την ημέραν σήμερον. Το εσπέρας έφθασαν εξ Ιωαννίνων έξ (6) κανόνια και εξακόσιοι άνδρες.

21 Σεπτεμβρίου 1911

Από το φρούριον Άγιος Γεώργιος κατέβασαν το σουτάρδον, έκοψαν και τας λεύκας, οπού ήσαν πλησίον εις το φρούριον.

[…].

25 Σεπτεμβρίου 1911

[…]

Πολλά και διάφορα διαδίδονται. Μετακινήσεις στρατού, πυροβολεία εν ενεργεία.

__________________________

[1]          Μουατζίρης (muhacir), σημαίνει πρόσφυγας, όπως το παραθέτει ο Ι.Μ.Ρ. Στην Πρέβεζα, υπάρχει ακόμα το όνομα της άλλοτε παραδοσιακής περιοχής της πόλης, που ήταν τα Ματζίρικα.

[2]          Περιοχή στη δυτική ακτή της πόλης, στο προάστιο Παντοκράτορας.

[3]          Πρυμάτσα είναι το σχοινί της πρύμνης, το οποίο δένεται στο λιμάνι για να σταθεροποιηθεί το σκάφος κατά την αγκυροβολία.

Posted in πρεβεζάνοι επιστήμονες, πολεογραφία, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Ιστορία | Tagged , | 2 Σχόλια

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

 Κύκλος Περιηγήσεων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πρέβεζα»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πρέβεζα», διοργανώνει κύκλο περιηγήσεων με τίτλο «Γνωρίζοντας τα Μνημεία του Τόπου μας» και μας προσκαλεί με σκοπό τη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και την πλούσια πολιτιστική παράδοση του τόπου μας.
1η Εκδρομή: 14.05.2017. ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ– ΖΑΛΟΓΓΟ – ΚΑΣΣΩΠΗ
8:30 ~ 10:30, Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας Πελαγίας
11:00 ~ 12:30 Ιερός Βράχος Ζαλόγγου και Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου
12:30 ~ 14:00 Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης
16:00 Επιστροφή στην Πρέβεζα
Η περιήγηση ξεκινά με την επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή της Αγίας Πελαγίας, η οποία είναι κτισμένη πάνω στα ερείπια ρωμαϊκής έπαυλης. Εν συνεχεία θα βρεθούμε στον Ιερό Βράχο του Ζαλόγγου, επισκεπτόμενοι δυο μνημεία σύμβολα της θρησκείας και του ηρωισμού. Την Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου και το μνημείο των Σουλιωτισσών, έργο του γλύπτη Ζογγολόπουλου. Έπειτα, θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης, μιας οργανωμένης πόλης-κράτους του 4ου αιώνα π.Χ.. Τέλος, μπορούμε να απολαύσουμε την εκθαμβωτική θέα που προσφέρεται από το χωριό Καμαρίνα, κάνοντας ένα διάλειμμα για καφέ και συζήτηση.
2η Εκδρομή: 11.06.2017 – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
8:30 ~ 09:30 Αναχώρηση από Πρέβεζα και άφιξη Κορωνησία
10:00 ~ 11:30 Περιήγηση στην εκκλησία της Παναγίας και στο παρεκκλήσι του Αγίου Ονούφριου Κορωνησίας
12:00 ~ 14:00 ελεύθερος χρόνος και φαγητό
15:30 Επιστροφή στην Πρέβεζα
Η περιήγησή μας αυτή τη φορά ξεκινάει πριν φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό, απολαμβάνοντας το φυσικό τοπίο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, θα γνωρίσουμε πολιτισμούς που άνθισαν πέριξ του Αμβρακικού κόλπου. Προορισμός μας η Κορωνησία, ένα μικρό ψαροχώρι, που δεν φημίζεται τόσο για τις ελκυστικές παραλίες του όσο για το σημαντικό οικοσύστημα που φιλοξενεί. Στην Κορωνησία θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το σημαντικό μνημείο της βυζαντινής περιόδου, την εκκλησία της Παναγίας, η οποία χρονολογείται στον 10ο αιώνα μ.Χ. καθώς και το παρεκκλήσι του Αγίου Ονούφριου Κορωνησίας. Η περιήγησή μας ολοκληρώνεται με διάλειμμα για καφέ και συζήτηση στις ακτές του Αμβρακικού Κόλπου.
Δηλώσεις για τη συμμετοχή στις περιηγήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 10.05.2017 για την 1η Εκδρομή και την Τετάρτη 07.06.2017 για την 2η Εκδρομή. Ως σημείο συγκέντρωσης και αναχώρησης έχει οριστεί η Πλατεία Ανδρούτσου. Το ποσό για τη συμμετοχή ανέρχεται στα 10 €,στην οποία συμπεριλαμβάνεται η μετακίνηση με λεωφορείο, καθώς και ξενάγηση, καθ’ όλη τη διάρκεια των περιηγήσεων, από τις πιστοποιημένες ξεναγούς – αρχαιολόγους (Αθανασία Κεραμάρη & Πολυξένη Μπάρκα).
Διευκρινίσεις και συμμετοχές σε συνεννόηση με Κωνσταντίνο Λογοθέτη και  Άννα Μαρία Σαρδελή.

Posted in πολιτισμός, τοπικότητα, Ζάλογγο, Πρέβεζα, γεωγραφία | Tagged , , | Σχολιάστε

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Για την ποδηλατοπορεία της μεθεπόμενης Κυριακής

[Η «ΚΙΝΗΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» συμμετέχει στην 10η Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ελληνικών πόλεων, που γίνεται την Κυριακή στις 14 Μάη 2017 και ώρα 11.00 σε 22 πόλεις της Ελλάδας και στην Πρέβεζα. Η διαδρομή της ποδηλατοπορείας είναι η παρακάτω:  Πλατεία Ανδρούτσου-Δικαστήρια – πεζόδρομος παραλίας – Κυανή Ακτή- Παντοκράτορας (σχολείο) – Ζεύξη – Γρ.Λαμπράκη – Λεωφόρος Ειρήνης – Φόρος – Κοιμητήριο– Βαθύ – μνημείο Καρυωτάκη – Πευκάκια-Ανθόκηπος – Πλατεία Ανδρούτσου – Δικαστήρια (τέλος διαδρομής). Στην ποδηλατοπορεία συμμετέχουν κάτοικοι της περιοχής, μαθητές σχολείων, γυμνασίου, φοιτητές κλπ.  Ενδεικτικός χρόνος ποδηλατοπορείας 60 min περίπου.]

Ποδηλάτισσες και ποδηλάτες όλης της Ελλάδας ενωθείτε! Καιρός να λαδώσουμε τις αλυσίδες μας! Ετοιμαζόμαστε για την δέκατη Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία! Την Κυριακή 14 Μαίου θα βγούμε στους δρόμους 22 πόλεων διεκδικώντας αξιοπρεπείς ποδηλατικές μετακινήσεις. Χάρη στην πίεσή μας μπήκαν τα ποδήλατα στο μετρό της Αθήνας, χάρη στην πίεσή μας κατασκευάστηκαν οι λίγοι ποδηλατόδρομοι που υπάρχουν σήμερα, χάρη στην πίεσή μας καταρτίστηκαν προδιαγραφές ποδηλατικών υποδομών που βοηθούν όσους δήμους επιθυμούν να ανοίξουν δρόμο στο ποδήλατο.

Οι πόλεις δεν θα αλλάξουν ποτέ αν δεν το ζητήσουμε. Δεν είναι θέμα χρημάτων, κονδύλια υπάρχουν (π.χ. εργαλεια χρηματοδοτησης ΣΒΑΚ, ΟΧΕ) και δεν αξιοποιούνται. Οι δήμοι προτιμούν να οργανώνουν ποδηλατικούς γύρους ή ποδηλατοβόλτες μία, δύο ή πέντε μέρες το χρόνο χωρίς να απαντούν στο αίτημα για ποδηλατική μετακίνηση τις υπόλοιπες 360. Το ποδήλατο δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι εργαλείο καθημερινής χρήσης, ας τους βοηθήσουμε να το καταλάβουν. Δέκα χρόνια φωνάζουμε. Καιρός να γίνουν δέκα πράγματα!

Ετοιμάστε αυτοσχέδια πλακάτ, σκεφτείτε δημιουργικούς τρόπους διαμαρτυρίας, φέρτε παρέα, κέφι και αποφασιστικότητα! Αν δεν μπορείτε να έρθετε, ενημερώστε τους φίλους σας, διαδώστε το αίτημα στα κοινωνικά δίκτυα (twitter @podilates, F/B Facebook) ή τηλεφωνήστε στο δήμο σας και ρωτήστε τι κάνει για την ποδηλατική μετακίνηση.

Αθήνα Πεδίο του Αρεως Ωρα 12.00 Κατάληξη και επίδοση αιτημάτων στο Δημαρχείο περίπου 13.30 Αιτήματα: Υλοποίηση όσων προβλέπει το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας για τους ποδηλατόδρομους. Συντήρηση του Νότιου Αξονα (ποδηλατόδρομος Γκάζι-Φάληρο) και υλοποίηση του Βόρειου. Μέτρα για την ασφάλεια των ποδηλατών. Κατάρτιση συστηματικής και συνεκτικής πολιτικής για την προώθηση της ποδηλατικής μετακίνησης. Οργάνωση: ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ, ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα Αργος Πλατεία Δημοκρατίας, Λαϊκή Αγορά ‘Αργους Αταλάντη Δράμα Πλατεία Ελευθερίας Ωρα 10.30 Οργάνωση: Πρωτοβουλία Πεζών και Ποδηλατών Δράμας, Οικολογική Κίνηση Δράμας Ηγουμενίτσα Ηράκλειο Λιοντάρια Θάσος Ποταμιά (Αρσανάς) Ωρα 11.00 Θεσσαλονικη Πλατεία αρχαίας αγοράς, Εγνατία με Αριστοτέλους (Άγαλμα Βενιζέλου) Ωρα 17.00 Αιτήματα 1) Κατασκευή μητροπολιτικού ποδηλατόδρομου. 2) Το υπάρχον δίκτυο ποδηλατολωρίδων να συντηρείται και να αστυνομεύεται. 3) Άμεση λύση στις παράνομες και επικίνδυνες ποδηλατολωρίδες της παραλιακής. 4) Δημιουργία κατάλληλων και φυλασσόμενων θέσεων στάθμευσης σε σχολεία, εμπορικά κέντρα, πλατείες κλπ. 5) Προώθηση της συνδυασμένης μετακίνησης του ποδηλάτη µε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οργάνωση:Π.Α.Σ.Θ. www.pasth.gr (link is external) www.facebook.com/pasth.gr/ (link is external) FB Event https://www.facebook.com/events/450821488586879/ (link is external) Κατερίνη Πλατεία Ελευθερίας Ωρα: 11 Οργάνωση Ποδηλατική Από-δραση Πιερίας Κερκυρα  Πεντοφάναρο, Λιστόν Ωρα: 1130 Αιτήματα: Να προστατευθούν οι ποδηλατόδρομοι ώστε να επαναλειτουργήσουν, να τεθούν ξανά σε κυκλοφορία τα 100 ενοικιαζόμενα ποδήλατα με χρονομίσθωση στους 8 σταθμούς τους, να συνεργαστεί ο δήμος στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. Οργάνωση: σύλλογος Ορθοπεταλιά Κοζάνη  Κεντρική Πλατεία (Καμπαναριό) Ωρα 11:00 Αιτήματα 1) Παρκινγκ ποδηλάτων στα πάρκα & σε όλα τα Σχολεία 2) Σύνδεση των υπαρχόντων ποδηλατοδρόμων και επιμήκυνση τους (Περιφερειακό Ποδηλατόδρομο). Οργάνωση: Ποδηλάτες Κοζάνης Κομοτηνή Οργάνωση: Θράκας Ιππέας Λαμία Πλατεία Ελευθερίας Ωρα 1830 Αιτήματα: Οδική ασφάλεια. Δίκτυο για την ασφαλή μετακίνηση με ποδήλατο που να διατρέχει όλη την πόλη, περνώντας από τα πιο κεντρικά σημεία. Aσφαλείς χώροι στάθμευσης εντός του χώρου των σχολείων και γενικότερη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης με ποδήλατο καθηγητών και μαθητών. Mαθήματα ποδηλάτου και οδικής ασφάλειας με ποδήλατο για τα παιδιά, Λέσβος Πλατεία Σαπφούς Ωρα 1700 Οργάνωση: Ποδηλατικός Σύλλογος Λεσβου Μεσολόγγι  Κεντρική πλατεια (Μάρκου Μπότσαρη) Ωρα 12 Αιτήματα: μετατροπή Μεσολογγίου σε ποδηλατική πρωτεύουσα της Ελλάδας, με δημιουργία ποδηλατικού μουσείου από υπάρχουσα, παγκοσμίου κλάσεως ιδωτική συλλογή. Κατασκευή ποδηλατικών υποδομών. Μώλος-Καμμένα Βούρλα-Αγιος Κωνσταντίνος Πλατεία Μώλου Οργάνωση Προβο-μάστορες Πρέβεζα Παραλία Δικαστήρια, ώρα  11.00 Σκύρος, Κεντρική Πλατεία Ωρα 9.00 Τρίκαλα Κεντρική Πλατεία Ωρα 11.00 Χαλκίδα  Παραλία, αγάλματα Χανιά  Πλατεία αγοράς Ωρα: 1730 Αιτήματα: 1. Εφαρμογή του ΚΟΚ παντού (και στο παρκάρισμα). 2. Πεζοδρόμια, πλατείες και διαβάσεις μόνο για πεζούς. 3. Σταθμοί ποδηλάτων σ όλη την πόλη. 4. Ποδηλατόδρομοι στο κέντρο. 5. Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης. Οργάνωση: Ποδηλάτρεις Χίος Oργάνωση: ΠΟΔΗΛΑΤΕΙΝ και Ποδηλατες Χιου

Posted in Δημόσιος Χώρος | Tagged , , | Σχολιάστε

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΠΡΙΣΛΕΫ

Τιμή στον εκλεκτό συνάδελφο

Πριν λίγες μέρες έφυγε από τον κόσμο αυτό ο σημαντικός ευρωπαίος πολιτικός και συνδικαλιστής Julian Priestley στην ηλικία των 66 ετών, μετά από μακρά ασθένεια. Τον είχα γνωρίσει και συνυπηρέτησα μαζί του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου των υπαλλήλων κατήγγειλε μια υπηρεσιακή αδικία σε βάρος μου, κάλεσε σε γενική συνέλευση το προσωπικό και, χάρη στη δική του παρέμβαση ξεπεράστηκε το ζήτημα.

Ο Τζούλιαν ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος. Μετά την αποφοίτησή του από το υψηλού επιπέδου τμήμα «Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία» (PPE) στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, προσελήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ηλικία των 22 ετών, το 1973, ως διοικητικός υπάλληλος. Την επόμενη δεκαετία (1981-83) τον βρίσκουμε πρόεδρο της Επιτροπής προσωπικού και γενικό γραμματέα της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου (1989-1994) και αμέσως μετά διευθυντή του πολιτικού γραφείου του πολιτικού γραφείου του Προέδρου του ΕΚ Κλάους Χένς (1994-1997).

Από το 1997 μέχρι το 2007 χρημάτισε Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνυπηρετώντας με πέντε διαφορετικούς προέδρους, ενώ με το πέρας της σταδιοδρομίας του στο ΕΚ έλαβε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ τον τίτλο του λόρδου «για τις υπηρεσίες του προς την Ευρώπη» καθιστάμενος, κατά το βρετανικό τυπικό, Sir Julian Priestley. Μετά την αφυπηρέτησή του ασχολήθηκε με τη συγγραφή και παραπέμπουμε εδώ για πληροφορίες σχετικές με τη θαυμαστή διαδρομή του.

Πληροφορήθηκα με μεγάλη θλίψη το θάνατό του και τελειώνω το παρόν ενημερωτικό με την ευχή «γαίαν έχοι ελαφράν».

Posted in Ευρώπη - ΕΕ | Tagged | Σχολιάστε